Monday 10 Aug Mon 10 Aug
Tuesday 11 Aug Tue 11 Aug
Wednesday 12 Aug Wed 12 Aug
Thursday 13 Aug Thu 13 Aug
Friday 14 Aug Fri 14 Aug
Saturday 15 Aug Sat 15 Aug
Sunday 16 Aug Sun 16 Aug
Fitness 08:30 - 09:30 Helios Algemeen 
 
Fitness 09:30 - 10:30 Helios Algemeen 
 
Fitness 10:30 - 11:30 Helios Algemeen 
 
 
 
 
 
 
 
Fitness 17:30 - 18:30 Felicia Westerhof 
Fitness 18:30 - 19:30 Felicia Westerhof 
Informatie Gesprek 19:00 - 20:00 José Borger 
Fitness 19:30 - 20:30 Felicia Westerhof 
Fitness 20:30 - 21:30 Felicia Westerhof 
Fitness 08:30 - 09:30 Helios Algemeen 
 
Fitness 09:30 - 10:30 Helios Algemeen 
 
Fitness 10:30 - 11:30 Helios Algemeen 
 
 
 
 
 
 
 
Fitness 17:30 - 18:30 Helios Algemeen 
Fitness 18:30 - 19:30 Helios Algemeen 
 
Fitness 19:30 - 20:30 Helios Algemeen 
Fitness 20:30 - 21:30 Helios Algemeen 
Fitness 08:30 - 09:30 Helios Algemeen 
 
Fitness 09:30 - 10:30 Helios Algemeen 
 
Fitness 10:30 - 11:30 Helios Algemeen 
 
 
 
 
 
 
 
Fitness 17:30 - 18:30 Helios Algemeen 
Fitness 18:30 - 19:30 Helios Algemeen 
 
Fitness 19:30 - 20:30 Helios Algemeen 
Fitness 20:30 - 21:30 Helios Algemeen 
Fitness 08:30 - 09:30 Helios Algemeen 
 
Fitness 09:30 - 10:30 Helios Algemeen 
 
Fitness 10:30 - 11:30 Helios Algemeen 
 
 
 
 
 
 
 
Fitness 17:30 - 18:30 Helios Algemeen 
Fitness 18:30 - 19:30 Helios Algemeen 
 
Fitness 19:30 - 20:30 Helios Algemeen 
Fitness 20:30 - 21:30 Helios Algemeen 
Fitness 08:30 - 09:30 Helios Algemeen 
 
Fitness 09:30 - 10:30 Helios Algemeen 
 
Fitness 10:30 - 11:30 Helios Algemeen 
 
CrossFitness 11:30 - 12:30 Thomas Kleinganseij 
Fitness 12:30 - 13:30 Helios Algemeen 
Fitness 13:30 - 14:30 Helios Algemeen 
Fitness 14:30 - 15:30 Helios Algemeen 
Fitness 15:30 - 16:30 Helios Algemeen 
Fitness 16:30 - 17:30 Helios Algemeen 
 
 
 
 
 
Fitness 08:30 - 09:30 Helios Algemeen 
 
Fitness 09:30 - 10:30 Helios Algemeen 
 
Fitness 10:30 - 11:30 Helios Algemeen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitness 09:00 - 10:00 Helios Algemeen 
 
Fitness 10:00 - 11:00 Helios Algemeen 
 
Fitness 11:00 - 12:00 Helios Algemeen